Obchodní podmínky pro nákup v e-shopu na portále www.baliknabytek.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Alena Balíková se sídlem Praha 10, Chmelová 2813/7,106 00, IČ: 49721542, (dále jen „Prodávající“), provozující internetový portál a internetový obchod www.baliknabytek.cz, jako prodávající nabízených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen Spotřebitel), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni vyjmenovaní dohromady dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 3. Odesláním závazné objednávky Zákazník – Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.baliknabytek.cz/index.php/eshop, v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“).
 2. Učinit objednávku přes eshop je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.baliknabytek.cz/index.php/eshop. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
 3. Zákazníci se musí registrovat na www.baliknabytek.cz/index.php/eshop a u každé objednávky musejí uvést minimálně tyto údaje:
  • přihlašovací jméno, resp. login a heslo,
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
  • preferovaný způsob doručení,
  • preferovanou platební metodu
 4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 5. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 6. Objednávka Kupujícího je současně návrhem kupní smlouvy.
 7. Přijetí objednávky je vždy potvrzeno automatickou e-mailovou odpovědí na e-mailovou adresu Kupujícího s informacemi o dalším postupu procesu zpracování objednávky. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k charakteru prodávaného zboží není možné již v této první potvrzovací zprávě, která je automaticky odesílána z webového portálu, sdělit všechny podrobnosti k realizaci objednávky.
 8. Prodávající dále do 3 dnů po obdržení objednávky sdělí Kupujícímu v e-mailové zprávě: termín dodání zboží, výši dopravních nákladů a celkovou výslednou cenu, jakožto i způsob platby a případné další informace potřebné k úspěšné realizaci objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení této zprávy Kupujícímu, který se všemi zaslanými podmínkami a cenou souhlasí, pokud do 3 dnů od příchodu této zprávy do jeho e-mailové schránky písemně emailem neoznámí Prodávajícímu opak. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí, a to e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adrese sídla firmy. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího.
 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, tak bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. Důvody pro zrušení objednávky ze strany Prodávajícího je zejména skutečnost, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné apod. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 3. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo Spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 4-6 týdnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Dodací lhůta je upřesněna v emailovém Potvrzení objednávky, které obdrží Kupující od Prodávajícího. Viz podrobněji v bodě 7. a 8. odstavce II. těchto Obchodních podmínek.
 3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 4. Způsoby dodání :
  • osobním odběrem v místě určeném Prodávajícím (zpravidla v provozovně Prodávajícího nebo ve výrobním závodě)
  • přepravní zásilkovou službou nebo poštovní službou
  • firemní dopravou Prodávajícího
  Přičemž nejvhodnější způsob odběru a dopravy s ohledem na charakter a množství zboží a také na místo dodání stanoví Prodávající (není-li kupujícím preferován osobní odběr).
 5. Zaslání zboží je možné pouze v rámci České republiky.
 6. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.
 7. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada při přepravě musí být uvedena v přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Bez tohoto potvrzení přepravcem nelze uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě!
 8. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je vždy uvedena u každého zboží prezentovaného na www.baliknabytek.cz/index.php/eshop
 2. Výslednou cenu zboží má Kupující možnost kontrolovat přímo v nákupním košíku a také během vytváření objednávky. Kupní cena zahrnuje DPH.
 3. Veškeré další výdaje Prodávajícího spojené s balením a dopravou zboží vyčíslí Prodávající Kupujícímu v zaslaném e-mailu. Viz podrobněji v bodě 7. a 8. odstavce II. těchto Obchodních podmínek.
 4. Způsoby platby: Platby jsou uskutečňovány u všech Kupujících - podnikatelů i nepodnikatelů, fyzických i právnických osob z nestátního sektoru formou dobírky nebo bankovním převodem předem, na základě vystavení zálohové faktury v plné výši hodnoty objednávky. V případě osobního odběru je možno hradit zboží hotově v místě odběru. U státních organizací je platba realizována fakturou splatnou do 7 dnů po dodání zboží.
 5. V případě platby dobírkou je Kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky.
 6. V případě platby bankovním převodem je třeba provést ji do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.
 7. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Až do celkového zaplacení zůstává zboží majetkem Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží Kupujícímu, který nemá uhrazeny své dřívější závazky vůči Prodávajícímu, které jsou po lhůtě splatnosti.

VI. Odstoupení od smlouvy Kupujícím

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odstavec 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu, který je Spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení tříměsíční lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.
 2. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.
 3. Po obdržení vráceného zboží Prodávající nejpozději do 30 dnů vrátí Zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 4. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má Prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci.
 5. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího.

IX. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

 1. Kupující dává svou registrací na www.baliknabytek.cz nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci webových stránek www.baliknabytek.cz, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.
 2. Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
 3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tuto skutečnost oznámí písemně Prodávajícímu na adresu sídla firmy.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.baliknabytek.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat emailem.
 2. Prodávající obchoduje na eshopu pouze na základě platných Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Prodávající s ní musí výslovně souhlasit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 20. ledna 2015.